Платформи


На сьогоднішній день у навчальних закладах України використову- ється широка номенклатура систем дистанційного навчання як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), так і платних, як широковживаних та специфічно орієнтованих. Системи дистанційного навчання, відомі в англомо- вних літературних джерелах як Learning management systems (LMSs), – прикладні програмні продукти для управління навчальною діяльністю, що дозволяють розробляти та поширювати електронні навчальні матеріали, забезпечувати спільний доступ до інформації, організовувати навчальний процес та контролювати результати навчання з формуванням пакету відповідної звітної документації. Надійна LMS повинна забезпечувати :
– централізоване й автоматизоване управління навчальним процесом;
– використання технологій самообслуговування і самоуправління;
– швидкість та зручність формування й доставки інформації;
– масштабованість (здатність системи до розширення і збільшення обсягів оброблюваної інформації);
– Веб-орієнтованість та використання технологій Веб-застосунків, коли клієнтом виступає браузер, а сер- вером
– веб-сервер;
– підтримку мобільності та відповідність усім існуючим стандартам.

Майже всі сучасні LMSs, що пропонуються компаніями-розробниками, задовольняють зазначеним вимогам, але не всі з них є доступними для більшості навчальних закладів через високу вартість та/або складність у ви- користанні . Так, програмний пакет eLearning Server 3000 (використовують Вінницький національний технічний універ- ситет, Білоруський державний університет) має такі головні властивості: пакет створено у відкритому коді php, MySQL, Appache; пакет підтримує всі сучасні формати даних; пакет інтегрується у будь-яку операційну систе- му: Windows, Linux, Free BSD, Unix тощо; пакет достатньо легко сприймається з точки зору програмування, має детальний коментар, добре підготовлений до змін. Але більшість налаштувань в eLearning Server 3000 доступні лише при наявності кваліфікованого РНР- та SQL-програміста. Крім того, система не має графічного інтерфей- су для гнучкого налаштування звітів або зміни структури шаблонів порталу. Зміни параметрів системи можуть значно ускладнити її подальше використання.
У веб-орієнтованої системи керування навчанням ATutor проблем з гнучкістю немає. Крім того, функціона- льні можливості ATutor не лише не поступаються системі eLearning Server 3000, але й за деякими показниками випереджають її, а саме: можливість не тільки відслідковувати, але й керувати розвитком процесу. Програмний продукт є простим у встановленні, налаштуванні та підтримці для системних адміністраторів; викладачі (ін- структори) можуть досить легко створювати та переносити навчальні матеріали та запускати свої онлайн-курси. Оскільки система є модульна, тобто складається з окремих функціональних одиниць — модулів, то вона відк- рита для модернізації і розширення функціональних можливостей. Щодо операційної системи сервера, обме- жень не має – система є кросплатформеною. До недоліків системи можна віднести слабо розвинену систему звітності .
Революційно нову пропозицію для створення та управління електронними навчальними ресурсами предста- вляє система LAMS, що пропонує викладачу інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення навчального кон- тенту, який може включати в себе різні індивідуальні завдання, завдання для групової роботи та фронтальну роботу з навчальною групою. Але дана платформа має часткову підтримку російської/української мови, а та- кож, разом із ATutor, мають обмежену систему перевірки знань. Також до недоліків слід віднести відсут- ність підтримки модульності , тобто LAMS – система-моноліт.
Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) — безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму»  та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча під- ходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. Moodle перекладена на десятки мов, у тому числі є й частковий переклад на українську. Система використо- вується у 175 країнах світу. Перевагами Moodle над вище зазначеними системами є можливість розширення за рахунок зовнішніх модулів, достатньо розвинута система звітності, підтримка зовнішніх тестів, а також висока ступінь надійності та відсутність обмежень за кількістю слухачів. Недоліками системи є високі вимоги до ква- ліфікації спеціалістів для налаштування та підтримки системи; необхідність використання потужного серверу та широкого каналу. У навчальному процесі Moodle використовують Національний університет водного господарства і природокористування, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, інститут фізико-математичної освіти і науки, кафедра інформатики (м. Київ), Харківсь- кий національний університет радіоелектроніки, Центр технологій дистанційного навчання (м. Харків), Львів- ський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів), Білоцерківський державний аграрний універ- ситет (м. Біла Церква) та багато інших.
Всі чотири розглянуті програмні продукти поширюються на основі GNU General Public License (GPL), яка, зокрема, дозволяє вільно використовувати, змінювати та доповнювати програму. Відсутність буд-яких стандартів та вимог до систем дистанційного навчання в системі освіти спонукає пере- важну більшість навчальних закладів здійснювати вибір між існуючим програмним забезпеченням за такими основними критеріями:
– надійність в обслуговуванні та безпека;
– сумісність;
– зручність у користуванні та адмініструванні;
– модульність;
– забезпеченість доступу;
– вартість програмного забезпечення, супроводу та апаратної частини