Напрямки та особливості розвитку інклюзивної освіти в НУВГП

Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам з інвалідністю у максимально сприйнятливій для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами. Такий супровід повністю залежить від підготовленості викладачів до роботи в інтегрованих групах та від їхньої педагогічної майстерності.
Психологічний супровід спрямований на з'ясування психологічних особливостей кожною студента, зміцнення та збереження його психологічного здоров'я, надання йому необхідної допомога з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку.
Психолого-педагогічний супровід розглядається як цілісна діяльність, командна взаємодія (викладачів, батьків, практичного психолога, соціального педагога та інших фахівців), що поєднує такі взаємопов'язані компоненти:
• систематичне дослідження психолого-педагогічного статусу студента (відповідність тих вимог, які ставить перед ним ВНЗ), особливостей розвитку за віком, динаміки психічною розвитку в процесі навчання у ВУЗі;
• створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості студента та успішного навчання;
• створення спеціальних соціально-психологічних умов для надання допомоги студентам, які мають проблеми в навчанні.
Надання освіти інвалідам ставить перед ВНЗ певні завдання щодо забезпечення належного методичного рівня організації навчального процесу, специфічного супроводу навчання та необхідних умов та побуту для з студентів всіх нозологій інвалідності.
ВУЗівське середовище для студентів з проблемами фізичного здоров'я як важливий чинник соціалізації особистості дає: можливість організації міжособистісного спілкування не тільки в процесі аудиторного вивчення навчальних дисциплін, але і на неформальному рівні, поза навчанням. Однак якісне навчання інвалідів потребує створення необхідних для даної категорії студентів умов.
Найефективним засобом створення сприятливого соціально-психологічного клімату інклюзивного навчального середовища ВУЗа є організація волонтерського руху та інституту кураторів, що є підготовлені до психолого-педагогічної взаємодії з студентами з особливими потребами.
Первинним завданням ВНЗ є успішна адаптація студента з інвалідністю до інтегрованого середовища. Першим кроком пристосування до умов перебування у ВУЗі є ознайомлення зі структурою ВНЗ, з формами навчання, системою контролю знань, допомога входження в студентський колектив, адаптування до ритму студентського життя і навчання. Як вже відмічалось особливого значення на цьому етапі приділяється діям кураторів груп та волонтерам.
Університет для інклюзивного навчання людей з інвалідністю здійснює ряд організаційних заходів, зокрема:
• створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;
• створення безбар'єрного освітнього середовища, в якому приміщення, інформація, техніка і навчальний матеріал доступні для всіх студентів;
• надання можливості вибору форми навчання, денної, заочної, дистанційної, комбінованої,
• наближення освітніх послуг до місць проживання маломобільних студентів (відкриття філій, центрів дистанційної освіти);
• підготовка адаптованого навчально-методичного забезпечення для студентів різних нозологій (аудіо-, відео-, тактильних та електронних матеріалів тощо);
• перепідготовка та підвищення кваліфікації  викладачів з метою впровадження допоміжних інформаційних і педагогічних технологій.
Для забезпечення ефективного навчання студента з особливими погребами викладачі Університету враховують і максимально компенсують труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами зі сенсорними вадами. Розроблене методичне та дидактичне забезпечення навчального процесу. Так, студент може скористатись конспектами лекцій, вказівками до виконання семінарських занять, тестовими завданнями, які підготовлені у паперовому, аудіо- та електронних форматах. У навчальному процесі використовуються технічні засоби: мультимедійна техніка, копіювальні прилади, системи підсилення звуку, диктофони, слухові апарати, ноутбуки. Для організації самостійної роботи студентів важливим є забезпечення доступу до фондів бібліотеки, що передбачає зручне розташування каталогів та літератури в читальних залах.
Для організації самостійної роботи студентів необхідно забезпечити їх безбар'єрний доступ до фондів бібліотеки, що передбачає зручне розташування каталогів та літератури у читальних залах, а також наявність спеціальних механічних пристроїв для діставання книг з верхніх полиць. Для студентів із сенсорними вадами навчальні матеріали мають бути переведені в альтернативний   формат,   зручний   для   сприйняття для студентів кожної нозології.  
Як зазначають науковці, що досліджують контингент студентів з інвалідністю у ВНЗ у яких вони навчаються на умовах інклюзивної процентне співвідношення діагнозів за нозологіями є таке: загальні захворювання - 68 %: порушення опорно-рухового апарату та ДЦП - 17 %, порушення слуху - 4 %: порушення зору - 11 %.
Як бачимо більшість таких студентів (загальні захворювання) не мають загальних відмінностей від фізично здорових студентів. До цих студентів викладачам потрібно ставити такі ж вимоги и як і до усіх студентів. Вони не повинні бути відокремлені від загальної когорти студентів. 


Проф. Тулашвілі Ю.Й. на заняттях з курсової підготовки за робітничою професією “Оператор комп’ютерного набору” для людей з вадами зору у ВОЦРІЗ.