Інклюзивна освіта в НУВГП

Сучасна парадигма гуманізації українського суспільства ґрунтується на засадах пріоритету становлення особистості шляхом її введення в соціум як активного учасника суспільного життя.
Становлення інформаційного суспільства в Україні накладає свій відбиток на процес соціальної адаптації членів суспільства, які за своїм психофізичним станом відносяться до суб’єктів освіти з особливими потребами. Головну роль за таких умов відіграє рівностороння розвиваюча освіта таких людей. Всесвітньою організацією з питань освіти, науки i культури ЮНЕСКО при ООН цей напрям в освіті був визначений як „інклюзивна освіта” (від англійського inclusion – включення). Тому однією з  актуальних проблем сучасної освіти, в тому числі й вищої професійної, є організація інклюзивної освіти членів суспільства з особливими потребами у ВНЗ. Розширення освітніх можливостей та доступності таким членам суспільства до отримання сучасних професій і спеціальностей забезпечить підвищення рівня їх соціальної адаптації.

Інклюзія – це особлива система навчання, що передбачає індивідуальний підхід до студентів всіх нозологій, відповідно до їх освітніх потреб, вимагає змін на всіх рівнях освіти і, в першу чергу, формування безбар’єрного освітнього середовища.

Для забезпечення інклюзії здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами у навчально-виховний процес слід перш за все врахувати і максимально компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу студентами всіх нозологій інвалідності. На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства інклюзивна освіта набуває яскраво виражених тенденцій інформатизації, коли комп’ютерна техніка стає невід’ємним засобом навчальної діяльності студентів з сенсорними вадами.
З метою втілення положень Закону України “Про вищу освіту” (Стаття  33, пп. 7.4), щодо підтримки підготовки фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу в Університеті в структурі Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання організований Центр супроводу інклюзивного навчання осіб з інвалідністю, що функціонує з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності.

На Центр покладено такі основні завдання:
1. Організація, координація та здійснення психолого-педагогічного супроводу навчання осіб з інвалідністю в Університеті.
2. Розробка науково обґрунтованих рекомендацій з адаптації методичного забезпечення навчального процесу, з формування фондів електронних інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення процесу навчання осіб з інвалідністю: текстових, аудіо- та відео- документів, роздаткових матеріалів, що створені з врахуванням психологічних особливостей сприймання навчальної інформації людьми з відповідними нозологіями інвалідності тощо.
3. Надання консультацій викладачам кафедр Університету з дидактико-методологічних аспектів навчання осіб з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання, з адаптації методичного забезпечення навчального процесу, з формування фондів електронних інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення процесу навчання студентів з особливими потребами.
4. Забезпечення особам з інвалідністю, які навчаються в Університеті, навчально-реабілітаційного супроводу відповідно до нозології інвалідності.
Рівень науково-методичної роботи викладачів, які працюють в Центрі, є достатньо високим, що засвідчено їх здобутками в освітньому напряму інклюзивного навчання та професійної реабілітації.
Провідний фахівець Центру, доктор педагогічних наук, професор Юрій Йосипович Тулашвілі має багаторічний досвід з професійної реабілітації людей з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання у вищій школі. Він пройшов курс підготовки до використання “Assistive Technologies” (допоміжних технологій) в межах програми Посольства США з надання допомоги закладам культури України “Американські підходи до роботи з людьми з обмеженнями”, що проводився Північно-центральним технічним коледжем (США, штат Вісконсін, м. Ваусау) у місті Дніпропетровську, та стажувався у Швейцарському університеті USI (Università della Svizzera Italiana) в  місті Лугано з питань сучасних дидактичних підходів щодо застосування засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи. За результатами багаторічних досліджень з професійної реабілітації осіб з порушеннями зору Тулашвілі Ю.Й. розроблений технічний засіб для рельєфного креслення “Транспортир-лінійка” на який він отримав Патент 35467 України. Професор Тулашвілі Ю.Й. є автором навчального посібника з грифом МОН України  „Інформатика та комп’ютерна техніка (для навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп’ютері)” (2012 р.) який комплектується інтерактивним електронним навчальним посібником на оптичному диску для самостійного навчання студентами з інвалідністю зору. Приймав участь як співавтор у написанні та випуску методичного посібника для викладачів з інклюзивного навчання “Організація навчального процесу студентів з інвалідністю” (2011 р.) та монографії “Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі” (2014 р.).

Особливістю інклюзивного навчання у ВНЗ студентів з особливими потребами є створення у мов для реалізації їх запитів в процесі навчально-реабілітаційного супроводу.* З досвіду розвитку інклюзивного освітнього середовища Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". З книги:  Організація навчального процесу студентів з інвалідністю : методичний посібник для викладачів [В. В. Чижик, А. М. Середюк, І. Я. Іванюк, Ю. Й. Тулашвілі, Р. С. Гарусь, О. Й. Дем’янчук]. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2011. – 75с.
Процес інклюзивного навчання широко використовує найновіші інформаційні технології, що створюють умови для розширення потенційних можливостей людей з особливими потребами. Допоміжні інформаційні технології дозволяють таким людям бути повніше залученими до громадського життя, а також розширюють можливості таких студентів у доступі до навчальної та іншої інформації, сприяють опануванню професійною комп’ютерною підготовкою та підготовкою за обраною спеціальністю у НУВГП на базі ННІ заочно-дистанційного навчання.